do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Sonda
Jak trafiłeś na naszą stronę?
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Logo

Regulamin strony www.modito.pl

Postanowienia ogólne:

§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z ofert prezentowanych przez MODITO Sp. z o.o., ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa, KRS 0000561019, REGON 361679153, NIP 7010488171, będącej właścicielem strony o nazwie www.modito.pl, zwanej dalej ,,MODITO”.

Biuro obsługi klienta: ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa.


Wobec faktu, iż każda oferta odsyła do postanowień Regulaminu, jest on udostępniany tak, aby każdy Kupujący mógł zapoznać się z jego treścią przed dokonaniem zakupu przedmiotu prezentowanego przez MODITO w serwisie www.modito.pl. 
§ 2.
Słownik pojęć używanych w regulaminie:
1) „Użytkownik” - osoba posiadająca konto zarejestrowane w domenie modito.pl,
2) „Użytkownik bez rejestracji” - osoba nieposiadająca konta zarejestrowanego w domenie modito.pl, mająca jednocześnie możliwość dokonania czynności opisanych w § 2. pkt. 3,
3) „Czynności techniczne składające się na zawarcie umowy” :
a) kliknięcie przez Kupującego „Do koszyka” na Stronie przedmiotu, 
b) potwierdzenie czynności, o której mowa w § 2 ust. 3 lit. a) na automatycznie wygenerowanej stronie (poprzez kliknięcie „Zamawiam”),
4) „Strona przedmiotu” - strona przedmiotu umieszczona przez MODITO,
5) „Kupujący” - Użytkownik lub Użytkownik bez rejestracji, który dokonał czynności technicznych składających się na zawarcie umowy, o których mowa w § 2 pkt 3,
6) „Przedmiot zamówienia” - towar umieszczony przez MODITO na Stronie przedmiotu, którego opis zamieszczony jest na tej stronie,
7) „Sprzedawca” - podmiot mający główną siedzibę poza granicami Unii Europejskiej (Hong Kong), będący właścicielem  Przedmiotu zamówienia, Sprzedawcą jest YanZeng Co., Limited, BLK A, 15/F Hiller Comm. Bldg., 65-67 Bohnam Strand East, Sheung Wan, Hong Kong. Sprzedawcą masek ochronnych jest firma SMD B2B solutions sp z o o z siedzibą w Warszawie ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE 56 C/1, NIP 5223097192.
8) „Dostawca” - Sprzedawca lub wyznaczony przez Sprzedawcę podmiot, inny niż MODITO, który wysyła Przedmiot zamówienia na adres wskazany przez Kupującego,
9) „Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych” - Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych, o następującej treści:
„Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MODITO w celach związanych z realizacją zawartej umowy, w tym także wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych innym podmiotom, przez których posiadanie tych danych jest niezbędne, aby umowa mogła zostać należycie wykonana.”
§ 3.
Treść niniejszego regulaminu jest przechowywana przez MODITO na dysku twardym, w formacie PDF.
Kupujący w każdej chwili dane może żądać od MODITO przesłania treści regulaminu w wyżej opisanym formacie.
Kupujący ma dostęp do treści oferty poprzez swoje konto w serwisie www.modito.pl. 
§ 4.
Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest w języku polskim.

Oferta MODITO

§ 5.
MODITO działa na rzecz Sprzedawcy w zakresie pozyskiwania klientów, obsługi zamówień, przekazywania płatności od Kupującego do Sprzedawcy oraz obsługi reklamacji.
MODITO prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi zamówień na zasadzie pośrednictwa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, działając na rzecz Sprzedawcy.
MODITO zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym mu przez Sprzedawcę pobiera od Kupującego cenę za Przedmiot zamówienia, opisany na Stronie przedmiotu i za jego wysyłkę. Wysyłka jest wliczona w cenę, o ile nie jest wyszczególniona osobno.
MODITO w imieniu Sprzedawcy przekazuje Kupującemu ewentualny zwrot środków pieniężnych od Sprzedawcy na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
Koszty z tytułu świadczonych przez MODITO usług pośrednictwa ponosi Sprzedawca, a Kupujący nie jest z tego tytułu obciążany żadnymi opłatami.

§ 6.
Zakres oferowanych przez MODITO usług, o których mowa w § 5 ust. 1, jest następujący:
1) przyjmowanie w imieniu i na rzecz Sprzedawcy zamówienia od Kupującego na opisany na Stronie przedmiotu Przedmiot zamówienia,
2) pobieranie płatności w imieniu i na rzecz Sprzedawcy od Kupującego za opisany na Stronie przedmiotu Przedmiot zamówienia oraz za wysyłkę na podany przez Kupującego adres,
3) przekazywanie Sprzedawcy przyjętych od Kupującego zamówień oraz płatności za Przedmiot zamówienia i wysyłkę,
4) przekazywanie w imieniu Sprzedawcy Kupującemu ewentualnych zwrotów środków pieniężnych, przy czym środki te zwracane są Kupującemu, we wskazany przez niego sposób,
5) pomoc w monitorowaniu przesyłki, w szczególności poprzez podanie Kupującemu numeru przesyłki od Sprzedawcy oraz adresu strony internetowej, za pomocą której Kupujący może ją śledzić,
6) pomoc w procedurze reklamacyjnej.

§ 7.
MODITO nie jest:
importerem Przedmiotu zamówienia,
wprowadzającym Przedmiot zamówienia do obrotu na terenie UE,
producentem Przedmiotu zamówienia.

Zawarcie umowy i jej realizacja

§ 8. 
Wykonanie przez Użytkownika lub Użytkownika bez rejestracji Czynności technicznych składających się na zawarcie umowy, o których mowa w § 2 pkt 3 powoduje zawarcie umowy, a Użytkownik lub Użytkownik bez rejestracji staje się z tą chwilą Kupującym.
Wykonanie Czynności technicznych składających się na zawarcie umowy przez Użytkownika lub Użytkownika bez rejestracji jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, iż MODITO jest pełnomocnikiem Sprzedawcy.

§ 9.

Na kwotę środków pieniężnych niezbędnych do zrealizowania zamówienia składa się jednostkowa cena Przedmiotu zamówienia określona na Stronie Przedmiotu, ustalona przez Sprzedawcę oraz koszt wysyłki Przedmiotu zamówienia na podany przez Kupującego adres.
W ciągu 7 dni od momentu dokonania Czynności technicznych składających się na zawarcie umowy, Kupujący powinien dokonać płatności na wskazany przez MODITO rachunek bankowy.
Kupujący może także dokonać wpłaty środków pieniężnych, poprzez system PayU, w ciągu 7 dni od momentu dokonania Czynności technicznych składających się na zawarcie umowy.
W tytule przelewu należy wskazać:
1) nazwę (nick) Kupującego lub jego imię i nazwisko, jeśli dokonuje Czynności technicznych składających się na zawarcie umowy jako Użytkownik bez rejestracji,
2) numer/numery aukcji, których płatność dotyczy.
Po dokonaniu przez Kupującego płatności za Przedmiot zamówienia i jego wysyłkę, MODITO niezwłocznie przekazuje Sprzedawcy informację o płatności na jego rzecz oraz dane niezbędne do zrealizowania zamówienia (adres wskazany przez kupującego, szczegóły zamówienia).
MODITO może dokonać czynności, o których mowa w ust. 5 także wtedy, jeżeli w tytule przelewu brak jest części informacji, o których mowa w ust. 4, o ile na podstawie danych zamieszczonych w tytule, da się bezspornie określić, której/których transakcji przelew dotyczy.
Po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 5, Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia.

§ 10.

Adres, na który ma zostać wysłany Przedmiot zamówienia, Kupujący powinien wskazać za pomocą Formularza Dostawy i Płatności, udostępnianego mu automatycznie po dokonaniu Czynności technicznych składających się na zawarcie umowy lub podać go MODITO drogą mailową.
W przypadku kilku różnych Przedmiotów zamówienia, ich wysyłka może zostać zrealizowana w kilku różnych przesyłkach, przez różnych Dostawców.

§ 11.
Sprzedawca na życzenie Kupującego może wystawić i przesłać fakturę. 
Dokonanie Czynności technicznych składających się na zawarcie umowy oznacza akceptację otrzymywania faktur w formie elektronicznej (stosownie do art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług).

 

Reklamacja

§ 12.

1.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady fabryczne produktu.

§ 13.

1.      Przewiduje się realizację procedury reklamacyjnej poprzez odesłanie przez Kupującego Przedmiotu zamówienia na adres siedziby Sprzedawcy w Hong Kongu lub adres dostawcy.

3.      W przypadku procedury reklamacyjnej, o której mowa powyżej, w razie stwierdzenia zasadności reklamacji (tj. stwierdzenia wady fabrycznej) Sprzedawca:

1) dokona zwrotu pieniędzy, lub

2) dokona nieodpłatnej wymiany Przedmiotu Zamówienia na nowy, lub

3) dokona nieodpłatnej naprawy, lub

4) obniży stosownie cenę.

4.      Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji MODITO przekaże Kupującemu środki pieniężne od Sprzedającego na wskazany rachunek bankowy.

Odstąpienie od umowy

§ 14.

Kupujący, który chce odstąpić od umowy za pośrednictwem Modito powinien:

- w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia powiadomić o tym Modito drogą mailową, telefoniczną lub listową 

- po rozpatrzeniu sprawy Sprzedawca wskaże adres na który kupujący jest zobowiązany odesłać produkt na własny koszt (będzie to zagraniczny adres siedziby sprzedawcy lub dostawcy)

Po otrzymaniu Przedmiotu zamówienia przez Sprzedawcę, MODITO przekaże Kupującemu środki pieniężne od Sprzedawcy na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów szytych na miarę lub w przypadku produktów, które Kupujący używał i noszą ślady używania.


Gwarancja

§ 15.
Ilekroć na Stronie przedmiotu mowa jest o gwarancji, dotyczy ona każdorazowo gwarancji udzielanej i realizowanej przez Sprzedawcę.
Gwarancja udzielana jest na okres wskazany w ofercie prezentowanej przez MODITO w serwisie www.modito.pl.
Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru Przedmiotu zamówienia przez Kupującego.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wad wynikających z używania sprzecznego z przeznaczeniem Przedmiotu zamówienia oraz zalania wodą bądź innymi płynami.
Do realizacji gwarancji wymagane jest przedstawienie przez Kupującego potwierdzenia dokonania zapłaty za Przedmiot zamówienia. 
W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy Przedmiotu zamówienia, wymiany na nowy, bądź zwrotu pieniędzy, gdy naprawa lub wymiana nie są możliwe.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia gwarancji w ciągu 14 dni od otrzymania Przedmiotu zamówienia w ramach procedury gwarancyjnej.

Należności o charakterze publicznoprawnym

§ 16.
Dokonanie zakupu Przedmiotu zamówienia na zasadach opisanych na Stronie przedmiotu i w Regulaminie (tj. dokonanie zakupu poza granicami Unii Europejskiej oraz odebranie przesyłki, w której znajduje się Przedmiot zamówienia, nadanej spoza Unii Europejskiej), tożsame jest z dokonaniem przez Kupującego importu towaru.
Jeśli przepisy prawa podatkowego i celnego przewidują w związku z dokonanym importem konieczność uiszczenia cła, podatków (w szczególności podatku od towarów i usług, opłat pocztowych związanych z ocleniem) lub innych należności o charakterze publicznoprawnym, obowiązek ich uiszczenia spoczywa na Kupującym, jako na importerze towaru.
Informacje odnośnie opłat celnych, podatków oraz innych opłat o charakterze publicznoprawnym, związanych z dokonywanym przez Kupującego importem znajdują się w szczególności w ustawie o podatku od towarów i usług, Wspólnotowym Kodeksie Celnym, rozporządzeniu Rady EWG  1186/2009 ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych oraz ustawie Prawo celne. Niedopełnienie przez Kupującego formalności z tym związanych obciąża wszelkimi skutkami Kupującego.

§ 17.
W razie zaistnienia takiej potrzeby MODITO świadczy pomoc w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji i wyliczeniu opłat celno-podatkowych.

Postanowienia końcowe
§ 18.
Skorzystanie z oferty oznacza akceptację Klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Informuje się jednocześnie, że podawanie danych nie jest obowiązkowe. 
Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawienia.

§ 19.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl